0.45mm熱轉印金屬名片

型號 : MY-SBC-I
品牌 : MY

CNY ¥ 75

0.22mm熱轉印金屬名片

型號 : MY-SBC-III
品牌 : MY

CNY ¥ 42

0.32mm熱轉印金屬名片

型號 : MY-SBC-II
品牌 : MY

CNY ¥ 60

激光打標鋁名片

型號 : MY-SBC-IV
品牌 : MY

CNY ¥ 75

韓國 PU 熱轉印膜

型號 : 0.5*25m
品牌 : CDU

CNY ¥ 720

韓國金蔥熱轉印膜

型號 : 0.5*25m
品牌 : CDG

CNY ¥ 1080

韓國植絨熱轉印膜

型號 : 0.5*25m
品牌 : CDF

CNY ¥ 1080

Jet Pro SS熱轉印紙

型號 : A4
品牌 : Jet Pro SS

CNY ¥ 320

3G Jet Opaque熱轉印紙

型號 : A4
品牌 : 3G Jet Opaque

CNY ¥ 520

HN150淺色熱轉印紙

型號 : HN150
品牌 : Mingyang

CNY ¥ 210

HN300深色熱轉印紙

型號 : HN300
品牌 : Mingyang

CNY ¥ 295

A4熱昇華紙

型號 : A4
品牌 : Mingyang

CNY ¥ 35

國產熱昇華墨水

型號 : 1000ML
品牌 : MY

CNY ¥ 200

韓國熱昇華墨水

型號 : 500ML
品牌 : SH

熱轉印杯子

型號 : φ8.2*H9.5cm
品牌 : MY

熱轉印盤子

型號 : 8" & 10"
品牌 : MY

耐高溫膠帶

型號 : 6mm*33m/roll
品牌 : MY

熱昇華磁片

型號 : 4*4, 6*6, 6*8"
品牌 : MY

拼圖

型號 : A4, A5
品牌 : MY

鼠杯墊

型號 : 18*22 cm
品牌 : MY